Hovedresultaterne af Jobprognosen 2018

36 % af de adspurgte virksomheder forventer, at de om et år har flere ansatte end i dag. 58 % af virksomhederne forventer, at de har det samme antal medarbejdere om et år, og kun 6 % forventer, at de om et år har færre ansatte end i dag.

Optimismen er lidt lavere, end den var på samme tid sidste år, hvor 40 pct. af virksomhederne forventede fremgang i antal ansatte. Samlet set har virksomhederne dog været positive i alle tre år, prognosen er blevet gennemført.

De adspurgte virksomheder forventer en nettovækst på 983 medarbejdere frem mod 2019.

Størst fremgang forventes inden for

  • Metalindustrien
  • Øvrig produktion
  • Byggeri med støtteerhverv
  • Fødevare med støtteerhverv

Sammenholdes resultaterne fra de sidste tre års prognose, tegner der sig et billede af, at det i Vendsyssel særligt er virksomhederne inden for byggeriet, metalindustrien og landbruget, der år for år forventer at skulle ansætte flere medarbejdere.

Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft: elektrikere, skibsmontører, håndværkere, klejnsmede, social- og sundhedsassistenter, mv. Det er dog også karakteristisk, at der fortsat er en del jobåbninger for ikke-faglærte f.eks. inden for handel, hotel og restauration, byggeriet og industrien, herunder særligt fiskeindustrien. I nogle tilfælde er der tale om job med aften- og weekendarbejde og/eller deltidsjob. En række stillingsbetegnelser er der faldende eller stagnerende efterspørgsel efter: Det er f.eks. receptionister og kontormedhjælpere uden specialistkompetencer.

Rekrutteringsvanskeligheder er som sidste år mest udbredt inden for byggebranchen, metalindustrien og hotelbranchen. I år gælder det samme for uddannet omsorgspersonale. Virksomhederne melder desuden om vanskeligheder med at rekruttere ledere og akademikere.

Sammenholdes virksomhedernes arbejdskraftbehov med indtaget af elever og lærlinge tegner der sig fortsat et tydeligt behov for en ændret praksis. Selv om der tages lidt flere lærlinge ind inden for enkelte sektorer, er der behov for en mere systematisk opkvalificeringsindsats, hvis virksomhedernes kompetencebehov skal dækkes blot om få år.